Oproep STEM-projecten

Infrastructuur, Materiaal, Opleiding 20-9-2018 Georganiseerd door: RTC

Doelgroep

Doelgroep Leerkracht
TA/TAC/Directie
Onderwijsniveau Secundair onderwijs – 3de graad
Vakgebied Auto
Bouw
Elektriciteit
Hout
Koeling en warmte
Mechanica
Schilderwerk en decoratie
Onderwijstype Voltijds onderwijs
Deeltijds onderwijs
Buitengewoon onderwijs
Leertijd

  


 

Dien nu je project in!

Volgend schooljaar willen we graag samen met jullie een aantal concrete STEM-projecten realiseren, op basis van de opgedane kennis en expertise die al in de school aanwezig is. We hebben voor elke school waarvan het project weerhouden wordt, maximaal 1.000 euro voorzien.  Deze middelen moeten gebruikt worden om het project te realiseren. We voorzien ook opleidingen in projectmanagement, pitching, digital skills, of andere indien nodig.

 

Projectvereisten en -voorwaarden

Wie kan een project indienen?

3de graad beroepsgericht en technisch onderwijs uit West-Vlaanderen uit de studiegebieden Auto, Elektriciteit, Hout, Bouw, Mechanica, Koeling en warmte, Schilderwerk en decoratie.
 

Voorwaarden

 • LEERLINGEN/LEERKRACHTEN: Het project moet tot stand komen vanuit verschillende vakken. Het project kan uitgevoerd worden door leerlingen en/of leerkrachten. Studierichtingoverstijgend en/of studieniveau-overstijgend is een meerwaarde.
 • BEDRIJFSLEVEN: Het project moet in samenwerking met een bedrijf uitgewerkt worden. Het moet een meerwaarde en samenwerking creëren zowel voor het onderwijs als bedrijf/organisatie.  
 • ENGAGEMENT: deelnemen vraagt een engagement aan het volledige STEM-traject (zie verder)
   

Wat willen we bereiken?

 • STEM-didactiek en projectwerking bevorderen,
 • Positieve profilering beroepsgericht en technisch onderwijs,
 • Samenwerking school en bedrijf versterken,
 • Community STEM: delen van goede voorbeelden, handvaten voor leerkrachten ifv studierichtingoverstijgende samenwerking,
 • Versterken competenties van leerkrachten.
   

Beoordelingscriteria? 

 • MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE: Toon aan welke link er is met één of meerdere transitiegebieden: circulaire economie, slim wonen en werken, industrie 4.0, levenslang leren, zorg en welzijn 4.0, vlot en veilig mobiliteitssysteem, energietransitie
 • VAKOVERSTIJGEND: Het project moet vakoverstijgend zijn. 
 • STEM: Op welke manier komen de  verschillende elementen van STEM aan bod binnen het project?
 • UITWERKING EN VOORSTELLING PROJECT-IDEE: Het idee wordt uitgewerkt in het aanvraagformulier waar we op een beknopte manier peilen naar de doelstelling, de mijlpalen, team en samenwerkingen.
 • SAMENWERKINGEN: met andere partners dan bedrijven zoals hoge scholen, studierichtingen, studieniveaus, ...
   

Hoe wordt de projectaanvraag geëvalueerd?

Per school kunnen er twee projecten ingediend worden, maar er wordt maar voor één project financiering en begeleiding voorzien.

Elk van de bovenstaande criteria wordt beoordeeld door de jury.  
De jury die hierover oordeelt, bestaat uit afgevaardigden van RTC West-Vlaanderen, aangevuld met juryleden uit andere relevante West-Vlaamse organisaties.
 

Wat mag je van RTC verwachten?

 • Op elk ogenblik van het traject kan je beroep doen op RTC om je te helpen bij de uitwerking van je project.
 • Wij zorgen ervoor dat gedurende het volledige schooljaar de weerhouden projecten in de kijker worden gezet via social media, website,…
 • In het voorjaar 2019 voorzien we een STEM-event om de nieuwe oproep voor het volgend schooljaar te lanceren. De weerhouden STEM-projecten presenteren daar een stand van zaken en inspireren leerlingen en/of leerkrachten om ook een STEM-oproep in te dienen.
 • Vorming rond bv. pitching, projectmanagement, digital skills…, die niet enkel bruikbaar is voor het goedgekeurde project, maar ook voor toekomstige samenwerkingen met bedrijven.
   

Financieel

 • De projectsubsidie wordt uitbetaald op de rekening van de school.
 • Enkel toepasbaar wanneer eigen middelen of andere inkomsten ontoereikend zijn voor het welslagen van het project. Het gaat dus om een tekortsubsidiëring.
 • Het project mag geen deel uitmaken van de reguliere schoolwerking.
 • STEM-projecten die reeds gesubsidieerd zijn vanuit projectsubsidies flankerend onderwijs Provincie West-Vlaanderen komen NIET in aanmerking.
 • Stappen na goedkeuring van het STEM-project:
  • De deelnemende school en RTC West-Vlaanderen sluiten een overeenkomst af
  • De deelnemende school bezorgt uiterlijk  30 oktober 2018 aan RTC een debetnota van 500 euro voor uitbetaling van het voorschot.
  • Op het einde van het schooljaar (juni 2019) verwachten we een beknopt stavingsdossier voor de totaal gemaakte kosten (max. 1000 euro). Het dossier bestaat uit een overzicht (sjabloon in excel aangeleverd door RTC) samen met de ingescande bewijsstukken.
  • Na goedkeuring van het stavingsdossier bezorgt de deelnemende school aan RTC een debetnota van max. 500 euro voor de laatste uitbetaling uiterlijk 30 juni 2019.
    

STEM-traject

 • Mei 2018: projectoproep
 • September 2018: indienen projectvoorstellen
 • Mei-september 2018: voortraject: de aanvragers kunnen het project-idee aftoetsen en advies vragen i.k.v. de verdere opbouw van het project en vervolledigen van het dossier, mogelijke partners,..
 • Eind september 2018: project komen voorstellen voor de jury
 • Begin oktober 2018: krijgt elke school ten laatste een antwoord of het project weerhouden werd.
 • Najaar 2018: mogelijkheid om leerkrachten te versterken rond samenwerking met het bedrijfsleven, ‘pitchen van ideeën’, projectmanagement...
 • Februari 2019: op een RTC STEM-event presenteren leerkrachten en/of leerlingen samen met het betrokken bedrijf de stand van zaken van hun project.
 • Mei-juni 2019: Na indienen van het stavingsdossier ontvangt de school de tweede en laatste schijf van max. 500 euro.
   

Tips

 • Werk multidisciplinair, leg uit hoe elke studierichting een rol opneemt in het traject.
 • Welke ICT-middelen gebruik je? Benoem ze.
 • Schets je probleemstelling. Denk aan kansen en risico’s
   

Wil je graag deelnemen? Heb je nog vragen? Hulp nodig? 

Wil je graag een STEM-project indienen, maar je hebt nog vragen?
Aarzel dan niet ons te contacteren: tel. 056 23 37 35. We komen langs en bespreken samen je idee. 

 

Aanvraag indienen

Dien je projectaanvraag in per mail naar els@rtcwestvlaanderen.be tegen 20 september 2018.
 

Projectreglement

Download het projectreglement
 

Organisatoren

RTC

Contactpersoon

RTC West-Vlaanderen - Els Callemein
Tel. 056 23 37 35
els@rtcwestvlaanderen.be