Missie & Visie RTC

Missie

Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt.

Een RTC neemt een brugfunctie waar tussen onderwijs en het bedrijfsleven en creëert een netoverschrijdend en onderwijsinstellingsoverstijgend, neutraal samenwerkings- en overlegplatform en een dialoog tussen onderwijsinstellingen en onderwijspartners enerzijds en socio-economische actoren (VDAB, Syntra, bedrijven, sectorfondsen,werkgeversorganisaties, werknemers-organisaties, interprofessionele sectorale partners,…) anderzijds.

De acties zijn gericht op het opbouwen van een duurzame en structurele relatie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven.

Zo draagt een RTC bij aan technologische en technische competentie-ontwikkeling bij jongeren.

 


Bijdragen aan de technologische en technische competentie-ontwikkeling bij jongeren.

 

Visie

Een Regionaal Technologisch Centrum (RTC) bouwt mee aan kwaliteitsvol onderwijs op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt door volgende acties uit te voeren.

A. Een RTC wil als platform een dialoog installeren en garant staan voor een participatieve werkwijze, waarbij partners uit onderwijs en arbeidsmarkt samen noden definiëren vanuit lokale behoeften- of omgevingsanalyse en steunend op lokale dynamiek tot ondersteuningsoplossingen komen. Een RTC gaat hiertoe een veelheid van samenwerkingen aan met tal van partners uit de onderwijs- en opleidingswereld en uit het bedrijfsleven. Deze actienetwerken richten zich op het realiseren van engagementen tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om onderwijsinstellingen te versterken en STEM-gerelateerde acties te ondersteunen en dit ten voordele van zowel onderwijs als arbeidsmarkt en door middel van een effectief en doeltreffend gebruik van menselijke middelen, infrastructuur en apparatuur.

B. RTC’s ondersteunen onderwijsinstellingen in het verwerven van relevante arbeidsmarktgerichte, techn(olog)ische competenties van leerlingen en leraren. Op deze manier draagt een RTC bij aan de voorbereiding van leerlingen op specifieke vereisten van het hedendaagse bedrijfsleven waar onderwijsinstellingen moeilijkheden ondervinden om leerlingen de in de beroepskwalificaties opgenomen competenties te laten verwerven.

De werking van een RTC wordt hierbij afgestemd op de ondersteuning van onderwijsinstellingen van het secundair onderwijs bij de realisatie van de beroepskwalificaties van niveau 3 en 4 of bij gebrek aan beroepskwalificaties van de competentieprofielen volgens andere geldende referentiekaders.


De acties richten zich op infrastructuur- en apparatuurdeling alsook op de (technische) scholing van leraren in functie van RTC-projecten voor leerlingen. Op het vlak van externe certificering richten de RTC’s zich alleen op wettelijke certificaten die in de beroepskwalificatie opgenomen zijn en die nodig zijn om de activiteiten te mogen uitvoeren die onderdeel vormen van het beroep. Bij de uitvoering van de projecten kunnen diverse vormen van werkplekleren relevant zijn, waarbij het bedrijf optreedt als leeromgeving.